Vzorecky.com

Kategorie: Fyzikální

energie fotonu E=hf
hybnost fotonu p=hf/c
vlnová délka pohybující se částice λ=h/(mv)
kinetická energie elektronu En=n2h2/(8mL2)
zákon radioaktivní přeměny N(t)=N0e-λt, λ=ln2/T

02 Oct, 2008

Speciální teorie relativity

Posted by: wrtak In: Fyzikální

dilatace času Δt=Δt0/
kontrakce délek l=l0
relativistické skládání rovnoběžných rychlostí u=(u´+v)/(1+u´v/c²)
relativistická hmotnost m=m0/
celková energie tělesa E=E0+Ek=mc²=m0c²/
klidová energie E0=m0c²

02 Oct, 2008

Optika

Posted by: wrtak In: Fyzikální

absolutní index lomu n0=c/v
zákon lomu sinα/sinβ=v1/v2=n2/n1
zobrazovací rovnice 1/a+1/a´=1/f
ohnisková vzdálenost čočky 1/f=(n2/n1-1)(1/r1+1/r2)
optická mohutnost Φ=1/f
zvětšení Z=y´/y=-a´/a=-(a´-f)/f=-f/(a-f)
svítivost I=ΔΦ/ΔΩ
osvětlení E=ΔΦ/ΔS
Wienův posunovací zákon λmT=b
Stefanův-Boltzmanův zákon Me=σT4

Tags:

02 Oct, 2008

Elektřina a magnetismus

Posted by: wrtak In: Fyzikální

Coulombův zákon Fe=|Q1Q2|/(4πεr2)
intenzita el. pole E=Fe/q=Q/(4πεr2)
plošná hustota náboje σ=Q/S
elektrický potenciál φe=Ep/Q=W/Q
elektrické napětí U=|φe1-φe2|=Ed
práce v homogenním elektrickém poli W=QU
kapacita vodičě C=Q/U
kapacita deskového kondenzátoru C=Sε0εr/d
energie nabitého kondenzátoru W=½CU2
elektrický proud I=ΔQ/Δt, I=U/R (pro část el. obvodu), I=Ue/(Ri+R) (pro uzavřený el. obvod)
elektrická vodivost G=1/R
měrný elektrický odpor ρ=RS/l
závislost [...]

02 Oct, 2008

Mechanické kmitání, vlnění a akustika

Posted by: wrtak In: Fyzikální

kmitavý pohyb:
okamžitá výchylka y=ymsinωt
rychlost v=ωymcosωt
zrychlení a=-ω2ymsinωt=-ω2y
úhlová frekvence ω=2π/T=2πf
síla vyvolávající kmit. pohyb F=-ky
vlastní kmitání oscilátoru:
úhlová frekvence ω2=k/m
rovnice postupné vlny y=ymsin2π(t/T-x/λ)

02 Oct, 2008

Molekulová fyzika a termodynamika

Posted by: wrtak In: Fyzikální

tepelná kapacita C=Q/ΔT
měrná tepelná kapacita c=Q/(mΔT)
první termodynamický zákon ΔU=W+Q, Q=ΔU+W´
stř. kvadratická rychlost vk2=3kT/m0
stř. kinetická energie molekuly E0=½m0vk2=(3/2)kT
tlak ideálního plynu p=(1/3)Nm0vk2/V
stavová rovnice ideálního plynu pV=Nkt=nRmT
teplotní délková roztažnost l=l0(1+αΔt)
teplotní objemová roztažnost V=V0(1+βΔt)
povrchové napětí σ=F/l
měrné skupenské teplo l=L/m
absolutní vlhkost vzduchu Φ=m/V
relativní vlhkost vzduchu φ=Φ/Φm

02 Oct, 2008

Hydromechanika

Posted by: wrtak In: Fyzikální

tlak p=F/S
hydrostatický tlak p=hρg
vztlaková síla Fvz=Vρg
rovnice spojitosti SVρ=konst.
Bernoulliho rovnice p+½ρv2
Newtonův vzorec pro velikost odporové síly F=½CSρv2

02 Oct, 2008

Mechanika

Posted by: wrtak In: Fyzikální

hustota ρ=m/V
rovnoměrný pohyb v=s/t
nerovnoměrný pohyb vp=Δs/Δt
rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb:
rychlost v=at
dráha s=½at2
rovnoměrný pohyb po kružnici:
perioda T=2πr/v=2π/ω
frekvence f=1/T
úhlová rychlost ω=Δφ/Δt=2π/T=2πf
dráhová rychlost v=rω
dostředivé zrychlení a=vω
hybnost p=mv (platí i vektorově)
druhý pohybový zákon F=Δp/Δt=ma (platí i vektorově)
moment síly M=Fr
mechanická práce W=Fscosα=Pt
kinetická energie Ek=½mv2
potenciální energie Ep=mgh
výkon [...]

Tags:Kategorie

Doporučujeme

Pronájem rekreační chaty, pronájem chalupy chalupy. Ubytování v penzionech, apartmánech. Ideální dovolena v ČR a SK Autoškola Šumperk

Partnerské weby

Pronájem chaty, chalupy

Ubytování na chatě


Doména na prodejCo jsou vzorecky.com?

Web obsahuje matematické, fyzikální, chemické a další odborné vzorce a vzorečky. Snažíme se shromažďovat co nejvíce vzorečků, aby Vám náš web o vzorečcích plně vyhovoval. Budeme rádi, pokud nám s budováním této databáze pomůžete. Pro snadnější vyhledávání můžete používat horní políčko pro hledání.

Vzorecky.com pohání WordPress. Šablonu vyrobili Design Disease